Diversity Board startades 2020
med visionen att förändra
maktens korridorer

Mångfald på arbetsplatsen handlar främst om att utnyttja olika erfarenheter och kunskaper. En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter kan öka både omsättning, effektivitet, kvalitet och kreativitet i verksamheten.

Diversity Boards vision är att förändra i maktens korridorer och få in mer mångfald och perspektiv då många styrelser och ledningsgrupper idag är allt för homogena. Kulturen som därmed uppstår genomsyrar ofta hela verksamheten och man går miste om många möjligheter. Mångfald på arbetsplatsen handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter/
perspektiv och kunskaper. En bra sammansättning av personer med varierande erfarenheter ger enligt ett flertal studier:

 • Högre omsättning och avkastning.
  Studier visar att en bredd av kön och ålder är avgörande parametrar för bolag som vill ha hög avkastning. Detsamma gäller mångfald i etnicitet och bakgrund.
 • Ökad kreativitet och innovation
  Homogena grupper har enligt tidigare forskning högre konformitet och grupptryck och hämmar därför kreativitet och innovation. När man tar in olika personer i en grupp innebär det en stor möjlighet till produktutveckling och innovation.
 • Att nå fler målgrupper
  Genom att ha en större mångfald på företaget nås fler olika grupper än vad de hade gjort om de var ett homogent arbetsteam. Det ger en fördel både i kommunikation, rekrytering, undersökningar, med mera.
 • Större förståelse och minimerad risk för att kommunicera fel
  Kommunikation kan lätt misstolkas och innehålla andra tolkningar än vad som förutsågs. Genom att låta idéerna och kommunikationen gå genom en grupp med bred mångfald kan dessa risker minimeras.
 • En mer attraktiv arbetsplats
  Genom att visa på en mångfald och modern approach kommer flera typer av personer att vilja söka sig till bolaget och det blir enklare att behålla talanger och kompetens. Det är oftast lättare att ta sig an en uppgift när man inte känner sig ensam i gänget.

Genom att erbjuda ett diversity board som går parallellt med bolagsstyrelser och ledningsgrupper kan vi arbeta för företags mångfald tills vi inte längre behövs, vilket är vårt långsiktiga mål. Tillsammans ger vi fler en möjlighet att komma in i maktens korridorer, oavsett bakgrund, sexuell läggning, kön, ålder, funktionsnedsättning etc. Vi är med och förändrar synen på vilka som ses som förebilder i näringslivet och skapar en större mångfald på företagen i Sverige

Sandra Kastås

Sandra är entreprenör, kommunikatör, författare, politiker och konstnär. Hon har bred erfarenhet av PR, lobbying, kommunikation, styrelsearbete, sälj och ledarskap. Som person är hon strategisk och kreativ och expert på att hitta lönsamma synergier i sitt stora affärsnätverk.

Eva Brådhe

Eva har lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning inom den svenska mediebranschen. Hon har innehaft flera olika styrelseuppdrag, bland annat på Tradedoubler. Eva har även erfarenhet som marknads- och försäljningschef inom säkerhetsbranschen.

Diversity board på Instagram