Homosexuell, Bisexuell, Trans, Queer, Asexuell, Intersex, +

HBTQAI+ 
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, samt intersex/intersexvariationer. A och I (hbtqai) har lagts till på senare tid för att även inkludera asexuella och intersex/intersexvariation. Ett + på slutet läggs till för att visa att man inkluderar personer som bryter mot normer för kön och sexualitet utan att identifiera sig med någon av bokstäverna hbtqai. Till exempel personer som funderar över sin könsidentitet.

A

Agender 
Någon som är inget kön, eller inte definierar sig själv i fråga om kön.

Asexuell
Ett begrepp för personer som inte attraheras av andra sexuellt. Asexualitet behöver inte betyda att man inte har sex, man kan ha sex av andra anledningar än att man känner sexlust, exempelvis för att vilja vara nära en person som man har en nära känslomässig relation till. Vad det innebär att vara asexuell är olika för olika personer.

Aromantisk
Aromantisk innebär att man inte blir romantiskt attraherad till något kön eller person. Man blir helt enkelt inte kär i någon. Som aromantisk kan man ha vilken sexuell orientering som helst. Många är asexuella, men det finns även många som är heterosexuella och homosexuella. Då upplever man den sexuella attraktionen, men utan romantisk attraktion.

B

Bigender 
Innebär att man identifierar sig som två kön, antingen samtidigt eller omväxlande. En del som är bigender är tjej och kille. Man kan också vara antingen kille eller tjej och något annat kön, eller kille eller tjej och inget kön.

Binder 

Ett så kallat kompressionsplagg, som används för att platta till bröst.

Binär
Binär betyder att något är uppdelat i två och syftar i detta fall på att samhället delar in människor i två kön: man förväntas vara antingen kille eller tjej. Cispersoner är binära. Många transpersoner är också binära: man kan vara transkille eller transtjej. Den binära könsuppfattningen tar alltså inte höjd för gråzoner eller flytande könsidentiteter. 

Bisexuell
Om du är bisexuell betyder det att du attraheras av mer än ett kön. Det kan tillexempel vara kvinnor som attraheras av både män och kvinnor – antingen sexuellt eller känslomässigt. 

Bög
En person som oftast identifierar sig som kille eller man och som blir kär i och/eller attraherad av andra killar/män. Ordet används av RFSL.

C

Ciskönad
Cisperson är en person vars könsidentitet, och ofta även könsuttryck, stämmer överens med det biologiska kön man tilldelas när man föds. Ordet ”cis” är latin och betyder ungefär ”på samma sida”. Cis har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som cisperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

Cisnormativ
Den norm som förutsätter att alla är cispersoner, att det bara finns två kön och en förväntan på ett visst könsuttryck. Normen ger cispersoner privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna.

Crossdresser
Detta uttryck har allt oftare kommit att ersätta uttrycket transvestit. Att crossdressa är att anta ett annat könsuttryck än det som förväntas utifrån ens juridiska kön. Det kan handla om kläder, smink, hår, kroppsspråk, röstläge och andra attribut. 

D

Drag
En konstart där du genom smink, musik och mode utmanar samhällets normer om kön. Man kan också blanda olika könsuttryck när man dragar: även känt som crossdrag.Drag har sitt ursprung i popkulturen. Att vara dragartist ska inte förväxlas med transsexualitet.  

Dyadisk
En person som inte är intersex kan kallas dyadisk. Ordet beskriver normen.

F

Flata
En person som oftast identifierar sig som tjej eller kvinna och som blir kär i och/eller attraherad av andra tjejer/kvinnor. Används ofta synonymt med lesbisk. Ordet används av RFSL.

G

Gay
En person som blir kär i och/eller attraherad av någon som har samma kön. En synonym till detta är homosexuell. Vissa använder ordet för att enbart beskriva homosexuella män.

Genderfluid
Ett begrepp som kan användas för att beskriva att man har en flytande könsidentitet, eller att ens könsidentitet varierar. Könsidentiteten kan variera över tid eller beroende på sammanhang.

Genderqueer
Ett uttryck från engelska språket som ibland används som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, ungefär på samma sätt som ”ickebinär”.

H

Hen/den 
Det könsneutrala pronomen som främst används av personer som är till exempel ickebinära. Hen och den används också i situationer då man inte känner till en persons könsidentitet eller pronomen och i exempel där man tidigare skulle ha skrivit “hon eller han”.

Heteronormativ
Heteronormer är samhällets oskrivna regler om sexualitet och kön. De oskrivna reglerna kan även beskrivas som förväntningar och föreställningar om hur en person ska vara, se ut eller bete sig. Det ger sig till exempel uttryck i form av att du antar könet på en annan persons partner innan du vet något om det – om du exempelvis utgår ifrån att väninnans nya partner är man. 

Heterosexuell 
En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av enbart personer av ett annat kön än det egna i det binära könssystemet. Exempelvis kvinnor som bara attraheras av män både sexuellt och känslomässigt. 

Homofobi
En negativ syn på homosexuella eller bisexuella, eller att tycka att det är sämre att vara homo/bisexuell än heterosexuell. Homofobin överlappar ofta även med transfobin.

Homosexuell 
En person som har förmågan att bli kär i och/eller attraherad av enbart personer av samma kön som det egna. Till exempel kvinnor som endast attraheras av kvinnor. 

I

Ickebinär
När man har en könsidentitet som inte passar in i en binär könsnorm och som identifierar sig utanför tvåkönsnormen. Ibland används ”ickebinär” som ett paraplybegrepp för olika könsidentiteter utanför denna norm, till exempel genderqueer, bigender och agender. Ickebinär betyder inte samma sak för alla som identifierar sig som det. Som ickebinär kan man till exempel vara mitt emellan tjej och kille, ett annat kön, flera kön eller inget kön. Man kan också ha en flytande könsidentitet.

Identitetsskapande process 
En process som sker under en längre tid och som kan gå fram och tillbaka i ett sökande. Alla människor har en egen identitet som utvecklas på olika sätt. Vissa delar söker och utvecklar du själv, som könsidentitet, medan andra delar beror på ditt sammanhang, exempelvis var du bor och vilka språk du talar.

Interkön
Ordet används om personer som ett födda med könskarakteristika som inte faller inom de biologiska kategorierna man och kvinna. 

Intersektionalitet 
Ett begrepp som undersöker huruvida personers identiteter är sammansatta av olika kombinationer såsom kön, etnicitet, klass, kropp och sexualitet. Det är dessa kombinationer som påverkar vilken sorts diskriminering du möter. Det betyder att inte alla har samma upplevelse och syn på världen bara för att de har samma kön, sexualitet eller etnicitet som någon annan. 

Intersex/intersexvariation 
Ett samlingsbegrepp för olika medicinska diagnoser som man kan få om ens kropp inte stämmer överens med normen för varken hur en ”typisk manskropp” eller en ”typisk kvinnokropp” förväntas se ut. Intersex är inte samma sak som trans. En person som har en intersexvariation kan vara cisperson eller transperson. Intersex har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om egenskaper hos kroppen.

J

Juridiskt kön
Är det kön som står i folkbokföringen och som syns i svenska personnummer. I Sverige finns två juridiska kön: kille och tjej. Som transperson kan man ändra juridiskt kön om man får en transsexualismdiagnos, är över 18 år och folkbokförd i Sverige, och har levt som det kön man juridiskt vill ändra till under en viss tid. Man kan också ändra juridiskt kön om man har en intersexvariation. Då gäller andra regler. Bland annat krävs det att ens kropp anses vara mer lik det kön man juridiskt vill ändra till.

K

Kön
Begreppet kön används ofta för att särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män. Kön är dock mer komplext än så och går att bryta ner i fyra olika delar: kropp (inre och yttre könsorgan, könskromosomer, hormonnivåer samt sekundära könskaraktäristika exempelvis skäggväxt eller brösttillväxt), juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck (se nedan). 

Könsbekräftande behandling är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning. Både binära och ickebinära transpersoner kan ha behov av könsbekräftande behandling. Alla transpersoner vill inte genomgå/har inte behov av könsbekräftande behandling.

Könsdysfori är ett psykiskt lidande som orsakas av att det kön man blev tilldelad vid födseln inte stämmer överens med ens könsidentitet. Det kan också handla om att situationer i vardagen blir svåra för att man tolkas som ett kön man inte är. Alla transpersoner har inte könsdysfori. Könsdysfori kan också se mycket olika ut för olika personer. Om man har könsdysfori har man ofta behov av könsbekräftande behandling.

Könseufori är positiva känslor som hänger ihop med att man blir bekräftad i sin könsidentitet. Exempel på sådana känslor är att man kan känna sig bekväm, lugn, glad, upprymd/euforisk, sedd, attraktiv eller helt enkelt att det känns rätt. Könseufori ser olika ut för olika personer. Vad som kan ge könseufori är också individuellt. Det kan till exempel vara att kroppen bekräftar eller speglar ens könsidentitet, att använda kläder, accessoarer eller andra könsuttryck som stämmer överens med ens könsidentitet eller att bli bekräftad av andra, till exempel med rätt namn eller pronomen.

Könsidentitet är det eller de kön man känner sig som eller det eller de kön man identifierar sig som, oavsett vad det står i folkbokföringen, hur ens kropp ser ut eller vilket könsuttryck man har. Att inte vara något kön alls, till exempel agender, räknas också som en könsidentitet.

Könsinkongruens är upplevelsen av att det kön man blev tilldelad när man föddes inte stämmer överens med ens könsidentitet. Ordet inkongruens betyder motsägelse, det vill säga att något inte stämmer överens. Om könsinkongruensen medför lidande eller svårigheter i vardagen kallas det könsdysfori.

Könsroller
En stereotypiskt uppfattning om hur man ska uppföra sig utifrån sitt kön. Det kan tillexempel vara förväntningar på vad en ”riktig kvinna” eller en ”riktig man” bör göra. Könsrollerna är styrda av vad samhället ser som ”normalt”. 

Könsutredning är en process som man kan genomgå i vården om man har könsdysfori eller tror att man kan ha könsdysfori. Efter en könsutredning kan man få en könsdysfori-diagnos, som gör att man kan få könsbekräftande behandling om man har behov av det. Om man är binär transperson får man vanligen diagnosen transsexualism.

Könsuttryck handlar om hur man uttrycker kön med hjälp av till exempel kläder, kroppsspråk, frisyr, röstläge eller smink. Både transpersoner och cispersoner kan vilja uttrycka kön på andra sätt än enligt normer för hur man ska uttrycka sig som tjej eller kille. Ickebinära kan uttrycka sig “typiskt kvinnligt”, “typiskt manligt” eller mer könsneutralt.

L

Lesbisk
En person som oftast identifierar sig som tjej eller kvinna och som blir kär i och/eller attraherad andra tjejer/kvinnor.

LGBTIQ+
Engelsk förkortning av lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex och queer. Plustecknet inkluderar även pan- och asexuella. 

M

Monogam
En person som har sexuella relationer med en person i taget kan kalla sig monogam. Ibland används även ordet monoamorös om personer som blir kära i en person åt gången, inte överlappande eller parallellt.

N

Normkritik är ett begrepp för olika metoder för att synliggöra, kritisera och förändra strukturer samt sociala och språkliga normer som begränsar livet för individer som inte faller inom det som betraktas som norm i samhället. 

O

Omvändelseförsök
Omvändelseförsök eller omvändelseterapi är när någon genom tvång eller påtryckningar uppmanas ändra sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det kan leda till såväl fysiska som psykiska skador, och FN har likställt det med tortyr. 

Outa
När man berättar för andra om en annan persons sexualitet, utan att ha fått samtycke, eller innan den personen kommit ut. 

P

Pansexuell
En beteckning för personer som attraheras av personer av alla kön eller oavsett kön. För många oansexuella är personlighet viktigare än könet på personen att vara tillsammans med. Vissa pansexuella attraheras även av personer som inte passar in i det binära könssystemet.

Passera är ett uttryck för att omgivningen uppfattar någon (ofta en transperson) i enlighet med personens könsidentitet.

Person med transerfarenhet är ett begrepp som kan användas av exempelvis personer som genomgått könsbekräftande behandling och som inte längre ser sig som trans.

Polyamorös
Personer som har fler än en partner på samma gång, eller där mer än två personer ingår i ett förhållande. 

Pronomen
En persons pronomen avgör hur denna ska tilltalas, exempelvis hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: ”Vilket pronomen vill du att jag använder om dig?”) När man delar sina egna pronomen med andra är det för att normalisera könsidentitet som samtalsämne, samtidigt som det skapar ett tryggare klimat för ickebinära och transpersoner. 

Q

Queer är ett paraplybegrepp och kan betyda flera olika saker och innefatta alla personer inom HBTQIA+. Den som identifierar sig som queer (”att vara queer”) brukar se queer som något man är eller gör. Ofta handlar det om att bryta mot och ifrågasätta normer kring kön, sexualitet och/eller relationsform. Queer kan vara att vara icke-heterosexuell. Queer kan också vara att bryta mot normer kring kön (t.ex. genom könsuttryck eller könsidentitet). 

R

Regnbågsfamilj
I hbtqai-världen betyder familj så mycket mer än den familj man växt upp med eller lever i. Regnbågsfamilj är en familj där en eller flera av personerna är hbtqai-personer. Begreppet inkluderar bland annat barnfamiljer, bonusfamiljer och valda familjer. Alla hbtqai-personer med barn använder inte detta begrepp om den egna familjen, men begreppet förekommer allt oftare i olika sammanhang, och används av RFSL som ett samlingsnamn.

S

Sexuell läggning handlar om vem en person blir attraherad av eller kär i. Sexuell läggning är exempelvis heterosexuell, homosexuell, bisexuell eller asexuell. Såväl transpersoner som cispersoner kan ha alla olika former av sexuell läggning.

T

TERF
En förkortning av ”transexkluderande radikal feminism”. Det används om personer som säger sig kämpa för kvinnans rättigheter men samtidigt försöker begränsa transkvinnor. 

Transfobi är när någon tycker att det är fel eller konstigt att vara transperson eller att se ut på ett annat sätt än hur man tycker att en tjej eller kille ”borde” se ut. Det är i de allra flesta fall inte fråga om en fobi som i att man är rädd. Därför kan det också kallas för till exempel transnegativitet eller transhat. Transfobi kan finnas både hos enskilda personer och i ett helt samhälle. Det är förbjudet att behandla någon illa på grund av personens könsidentitet eller könsuttryck.

Transition används ofta för att beskriva en könsbekräftande process: den period då man exempelvis kan ändra namn och pronomen och genomgå kroppsliga förändringar.

Transkille är en person som tilldelats det juridiska könet tjej vid födelsen, och som har en manlig könsidentitet. Många använder termen kille om sig själva, utan trans-prefixet.

Transkönad/transperson är någon vars könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet ”trans” kommer från latin och betyder ungefär ”överskridande” eller ”förflyttning”. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat. Det betyder att en transkvinna är en kvinna även om hon blev tilldelad ett annat kön vid födseln. I detta sammanhang har biologiskt kön ingen betydelse. 

Transsexuell kan den person kalla sig som är kille men som tilldelades det juridiska könet tjej vid födseln, eller som är tjej men som tilldelades det juridiska könet kille vid födseln. Ofta vill man som transsexuell både ändra juridiskt kön och förändra kroppen med exempelvis hormoner och/eller kirurgi. Den som är transsexuell kan få diagnosen transsexualism. Transsexuell är ingen sexuell läggning, utan det handlar om könsidentitet, alltså det kön man är innerst inne.

Transtjej är en person som tilldelats det juridiska könet kille vid födelsen, och som har en kvinnlig könsidentitet. Många använder termen tjej om sig själva, utan trans-prefixet.

Transvestit
Se crossdresser, ett ord som används allt mer. 

Tvåkönsnormen är en oskriven regel som säger att man bara kan vara antingen kille eller tjej. Tvåkönsnormen säger också att könsidentiteten ska vara fast och inte variera.

Tvåsamhetsnormen
En norm som ser det som positivt, eftersträvansvärt och normalt att ha eller vilja ha enbart en kärlekspartner. 

Vill du veta mer om HBTQAI+ och hur vi kan hjälpa dig med inkludering av HBTQAI+personer på din arbetsplats? Kontakta oss.